English      Login

ประโยชน์ด้านบัญชี

ออโต้ไลน์รองรับข้อกำหนดทางบัญชีของตัวแทนจำหน่ายแบบสาขาเดียวไปจนถึงแบบบริษัทขนาดใหญ่หลายนิติบุคคล หลายสกุลเงิน ท่านสามารถดูสถานะทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด แต่ละแผนก หรือศูนย์กลางต้นทุนของท่านได้อย่างง่ายดายจากรายงานของระบบที่มีความยืดหยุ่น

การควบคุมการเงินขององค์กรของท่าน

 • จัดการวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาในการชำระเงินที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
 • ทำการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับการจัดซื้อกับผู้จัดหาสินค้าทุกรายโดยการจัดเก็บ การดู และการควบคุมจัดการสินค้าแบบรวมศูนย์
 • ประหยัดเวลาอันมีค่าโดยการสแกนและอนุมัติใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกและการพิมพ์เช็คและใบแจ้งการโอนเงินได้โดยตรงจากระบบ
 • ลดสินเชื่อค้างชำระโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้ว และการส่ง
  อีเมลรายการบัญชี

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

 • ดูสถานะทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายของท่าน แผนกบางแผนก หรือศูนย์กลางต้นทุนโดยเครื่องมือสำหรับดูรายละเอียดเชิงลึก
 • จัดเก็บและดูใบแจ้งหนี้และงบการเงินได้อย่างง่ายดายโดยการใช้เครื่องมือการจัดการเอกสารแบบครอบคลุม
 • ควบคุมกิจการของท่านโดยใช้การจัดการการสรุปผลที่หลากหลายหรือรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละ กลุ่มลูกค้า

จัดการข้อกำหนดทางบัญชีขั้นสูง

 • มั่นใจว่ารหัสภาษีนั้นถูกต้องด้วยตัวอำนวยความสะดวกในการรายงานผลเต็มรูปแบบและการสอบทวนภาษีบนหน้าจอ
 • ควบคุมต้นทุนภายในโดยการจัดการสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดภายในระบบ
 • จัดให้มีต้นแบบผังบัญชีการค้าที่หลากหลายของบริษัท สำหรับนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่หนึ่งนิติบุคคลขึ้นไปจนถึงหลากหลายนิติบุคคลหรือรูปแบบเครือบริษัทใหญ่
 • จัดการข้อกำหนดทางบัญชีที่ซับซ้อนที่บังคับใช้ในประเทศนั้นๆ
?????????????????????

????????????