English      Login

ประโยชน์ทางด้านการตลาด

ประโยชน์ของออโต้ไลน์ทางด้านการตลาด
โมดูล CRM ของออโต้ไลน์คือเครื่องมือทางการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงยอดขายได้ โมดูลนี้จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการที่อยู่ในการติดต่อ การสอบถามเกี่ยวกับสินค้า ธุรกรรม โครงการส่งเสริมการขาย และการรวบรวมผลตอบรับ CSI

เข้าใจลูกค้าของท่าน

  • แบ่งปันข้อมูลสำคัญอย่างง่ายดายโดยใช้ฐานข้อมูล CRM ลูกค้าและรถยนต์เพียงฐานข้อมูลเดียว
  • ปรับปรุงการตอบรับแคมเปญได้ดีขึ้นโดยการตั้งกลุ่มและตั้งเป้าหมายให้คล้ายคลึงกับประเภทลูกค้า
  • วิเคราะห์คุณค่าของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจของท่านโดยการใช้เครื่องมืออย่างง่าย

สื่อสารกับลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • จับประเด็นสำคัญและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและลูกค้าคาดหวังโดยง่ายด้วยการใช้ 'My Desktop' – หน้าจอที่คุณสามารถสร้างข้อมูลหน้าแรกได้ตามใจของคุณ
  • บริหารจัดการกิจกรรมประจำวันของท่าน เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การนัดหมาย งานสำคัญและการติดตามผลโดยใช้ 'My Desktop'
  • ตั้งเป้าหมายลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการติดต่อที่ลูกค้าสะดวก อาทิ อีเมล จดหมาย โทรสาร หรือ ส่งข้อความทางดทรศัพท์
  • ปรับปรุงการตอบรับการโทรเข้าและโทรออกโดยใช้โซลูชั่นคอลเซ็นเตอร์ ‘Contact Management’ ที่มีมาให้

การบริหารจัดการกระบวนการ CRM ที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

  • ช่วยเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าและสร้างยอดขายเพิ่มเติมโดยใช้ตัวแจ้งเตือนการติดตามผลแบบอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตามรายได้ และการเตือนการตรวจเช็ค/ การบริการ
  • การบริหารจัดการ CSI และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นในระบบที่มีมาให้
?????????????????????

????????????